Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenW, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de NVRD en Rijkswaterstaat.

Webinar 'Luierketen in Nederland' 15/04/21

We willen met z’n allen graag luiers inzamelen en recyclen, maar toch eindigt het nog vooral in het restafval. In een webinar richten we ons op de stand van zaken bij de aanpak van luiers en incontinentiemateriaal. Wat speelt er, wat kunnen we verwachten en waar is behoefte aan?

Wel/niet-lijst gft-afval

Wat mag wel en wat mag niet in de gft-bak? Er is behoefte aan een uniforme lijst met alle informatie over gft-afval. Vanuit verschillende partijen kwam dit verzoek met als doel-stelling meer gft-afval uit het restafval te oogsten en de verontreiniging van het ingezamelde gft-afval terug te dringen.

Netwerk 'Innovatie Stedelijke Afvalinzameling' (ISA)

Sterk verstedelijkte gemeenten hebben een grote uitdaging als het gaat om de gescheiden inzameling van afval. Om de krachten te bundelen is, voortvloeiend uit het landelijke project Afvalscheiding Hoogbouw, een netwerk opgezet met circa 20 grote steden.

Verbetering afvalscheiding hoogbouw

Goed gescheiden gfe-afval is makkelijker te recyclen. Maar welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten om bronscheiding in de hoogbouw te verbeteren? Deze vraag was de inzet van een onderzoeksproject, met als resultaat een basispakket en een praktische menukaart met effectieve instrumenten voor gemeenten.

Van bezit naar gebruik: service, service, service

Wil je consumenten overtuigen dat ze een product niet per se in hun bezit hoeven te hebben, moet je goed begrijpen waar hun ‘pijn’ zit. Om daar als ondernemer een winstgevende business van te maken, moet je dit product anders gaan ontwerpen. Twee belangrijke lessen die ondernemers en onderzoekers deelden in het webinar ‘Van bezit naar gebruik’.

VANG-support in 2021

De voorbereidingen voor een nieuw VANG-programma (2021 en verder) zijn in volle gang. Dat betekent niet dat uw vragen op het gebied van ontwikkeling en optimalisering van afval-/grondstoffenbeleid onbeantwoord blijven. Ook in 2021 zijn wij beschikbaar om u hierbij te ondersteunen.

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill

De lokale en kleinschalige verwerking van gft en swill staat volop in de belangstelling. Er zijn steeds meer initiatieven met als doel organisch afval om te zetten in een meststof. Positief natuurlijk, maar dit moet wel gebeuren zonder risico’s voor gezondheid en milieu.

Zelf aan de slag

Binnen 5 minuten inzicht in verbetering van uw PMD-inzameling.
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar brongescheiden inzameling van PMD-afval. Om meer handvatten te bieden hoe de resultaten uit het onderzoek kunnen worden toegepast, heeft Rijkswaterstaat een interactieve zelfbeoordelingstool ontworpen.

'Corona-afval'

Nieuw verbindend beeldmerk afvalscheiding