Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenW, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de NVRD en Rijkswaterstaat.

Netwerk 'Innovatie Stedelijke Afvalinzameling' (ISA)

Sterk verstedelijkte gemeenten hebben een grote uitdaging als het gaat om de gescheiden inzameling van afval. Om de krachten te bundelen is, voortvloeiend uit het landelijke project Afvalscheiding Hoogbouw, een netwerk opgezet met circa 20 grote steden.

Wel/niet-lijst gft-afval

Wat mag wel en wat mag niet in de gft-bak? Er is behoefte aan een uniforme lijst met alle informatie over gft-afval. Vanuit verschillende partijen kwam dit verzoek met als doel-stelling meer gft-afval uit het restafval te oogsten en de verontreiniging van het ingezamelde gft-afval terug te dringen.

Urgente oproep!

Een bijeffect van de COVID-19 crisis is dat veel mensen hun kledingkasten extra opruimen. Als gevolg hiervan wordt er op dit moment 25-30% meer kleding ingezameld, waardoor er een overschot ontstaat. DCTV doet een oproep om grote hoeveelheden post-consumer textiel te verwerken in projecten.

Verbetering afvalscheiding hoogbouw

Goed gescheiden gfe-afval is makkelijker te recyclen. Maar welke instrumenten kunnen gemeenten inzetten om bronscheiding in de hoogbouw te verbeteren? Deze vraag was de inzet van een onderzoeksproject, met als resultaat een basispakket en een praktische menukaart met effectieve instrumenten voor gemeenten.

Van bezit naar gebruik: service, service, service

Wil je consumenten overtuigen dat ze een product niet per se in hun bezit hoeven te hebben, moet je goed begrijpen waar hun ‘pijn’ zit. Om daar als ondernemer een winstgevende business van te maken, moet je dit product anders gaan ontwerpen. Twee belangrijke lessen die ondernemers en onderzoekers deelden in het webinar ‘Van bezit naar gebruik’.

VANG relatiebeheer en ondersteuning in 2020

Het VANG-relatiebeheer in 2020 wordt ingestoken op het gerichter en intensiever ondersteunen van gemeenten. Het gaat hierbij om het vertalen van ambities in passend nieuw beleid en het daadwerkelijk implementeren ervan.

Kleinschalige verwerkingsmethoden voor GFT en swill

De lokale en kleinschalige verwerking van gft en swill staat volop in de belangstelling. Er zijn steeds meer initiatieven met als doel organisch afval om te zetten in een meststof. Positief natuurlijk, maar dit moet wel gebeuren zonder risico’s voor gezondheid en milieu.

Zelf aan de slag

Binnen 5 minuten inzicht in verbetering van uw PMD-inzameling.
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar brongescheiden inzameling van PMD-afval. Om meer handvatten te bieden hoe de resultaten uit het onderzoek kunnen worden toegepast, heeft Rijkswaterstaat een interactieve zelfbeoordelingstool ontworpen.

'Corona-afval'

Nieuw verbindend beeldmerk afvalscheiding