Kwaliteit


2 deelstromen2Gemeenten dragen bij aan de transitie naar de circulaire economie door het reduceren van de hoeveelheid restafval. Minder restafval betekent meer recycling en minder verlies van grondstoffen door verbranding. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen goed is. Vervuiling van gescheiden ingezamelde grondstoffen levert nadelige effecten op: hoge kosten voor gemeenten en verwerkers door afkeur of uitval. In veel gevallen zorgt vervuiling voor verminderde toepassingsmogelijkheden van de verwerkte grondstoffen of wordt hergebruik en recycling zelfs onmogelijk.

De kwaliteit van afvalstromen krijgt steeds meer aandacht. Ook binnen VANG-HHA staat dit onderwerp hoog op de agenda. Zo is er een verkenning uitgevoerd naar de kwaliteit van deelstromen en is in samenwerking met afvalverwerkers het ‘Aanvalsplan kwaliteit’ opgezet. I.h.k.v. het Aanvalsplan kwaliteit worden verschillende concrete projecten uitgevoerd. Belangrijke doelgroep zijn gemeenten en inzamelaars, omdat het voorkomen van vervuiling bij inzameling één van de prioriteiten is.

Op deze pagina vindt u alle informatie en nieuws over kwaliteit die via VANG-HHA naar buiten worden gebracht. Regelmatig worden hier nieuwe projecten, bijeenkomsten en nieuwsberichten aangekondigd.

Slimme verwerkingscontracten zorgen voor betere kwaliteit gft-afval

Verwerkingscontracten spelen een belangrijke rol voor goede kwaliteit van gescheiden afvalstromen. In opdracht van VANG-HHA is er een handreiking ontwikkeld voor gemeenten en/of inzamelaars die de verwerking van gft-afval op de markt gaan zetten.

Handreikingen aanpak vervuiling gft-afval en textiel

-praktische tips voor inzameling-
Kwaliteit van ingezamelde afvalstromen goed houden en verbeteren is erg belangrijk. In dat kader is eerder al het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel’ opgesteld.
Daar zijn nu twee handreikingen voor gft-afval en textiel uit voortgekomen waar gemeenten en inzamelaars direct mee aan de slag kunnen.