Tevredenheidonderzoek afvalinzameling Doesburg


Inwoners van Doesburg scheiden steeds beter hun huishoudelijk afval en zijn tevreden over de nieuwe afvalinzamelingsmethoden om de afvalscheiding nog verder te verbeteren. Het gaat hierbij om het gezamenlijk inzamelen van blik en drankenkartons met de plastic verpakkingen. Verder zijn de inwoners tevreden dat sinds 2015 plastic samen met blik en verpakkingen gescheiden mogen worden en de ondergrondse container is ook een verbetering.

Veel Doesburgers een ‘goede afvalscheider’

Driekwart van de burgers is in de afgelopen jaren het afval beter gaan scheiden. Oorzaak hiervan is de invoering van minicontainers en ondergrondse containers en DIFTAR. Het percentage burgers dat zegt plastic verpakkingsafval te scheiden is in de loop van de afgelopen vijf jaar toegenomen. Tweederde van de burgers zegt het afval goed te scheiden en is hiermee dagelijks bezig. 25% noemt zichzelf zelfs een voorbeeldige afvalscheider en houdt nauwelijks restafval over. Slechts 3% van alle burgers zegt geen afval te scheiden.

Hoe is het huidige afvalscheidingsgedrag van inwoners van Doesburg?

  • Scheiden van drankenkartons en blik is goed gestart

Sinds dit jaar mogen burgers de drankenkartons en blik scheiden via de minicontainer of zak voor plastic verpakkingsmateriaal. Ongeveer twee derde van de inwoners scheidt nu de drankenkartons altijd, en een vijfde nooit. De helft van de burgers scheidt, een maand nadat dit mogelijk werd gemaakt nu ook het blik. Vergeleken met 2013 is de scheiding van plastic nog verder verbeterd. De drankenkartons en blik worden minder goed gescheiden. De gemeente verwacht dat in de komende tijd meer drankenkartons en blik gescheiden zullen worden als de inwoners beter gewend zijn.

  • Lagere aanbiedfrequentie minicontainer

De aanbiedfrequentie van de minicontainer voor restafval is sinds 2013 significant afgenomen ondanks dat Diftar al in 2010 was geïntroduceerd in Doesburg.

  • Meeste burgers geven rapportcijfer 8 voor afvalinzameling

De tevredenheid over de afvalinzameling wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,2. De meeste burgers geven een 8. Hiermee is de tevredenheid terug op het niveau van 2010; in 2013 was de gemiddelde tevredenheid 6,3.

  • Grotere tevredenheid over inzamelfrequentie

De helft (rest en GFT) tot tweederde (plastic, drankenkartons en blik) van de burgers vindt de inzamelfrequentie precies goed. Eenvijfde van de burgers is bovendien van mening dat deze afvalsoorten minder vaak zouden mogen worden opgehaald.

Een kwart van de burgers vindt dat het restafval vaker zou moeten worden opgehaald en bijna een derde van de burgers vindt dat het GFT vaker zou moeten worden opgehaald.

Er een lichte afname van de tevredenheid over de inzamelfrequentie voor plastic, drankenkartons en blik sinds 2013. Dit zou verklaard kunnen worden doordat nu ook blik en drankenkartons gescheiden kunnen worden.

  • Grote tevredenheid over de ondergrondse container voor restafval

Ongeveer driekwart van de burgers is (zeer) tevreden over de ondergrondse container voor restafval. Maar over de netheid van deze containers is 17% van de burgers (zeer) ontevreden. Men is positief over afstand tot de woning en het bedieningsgemak van de container.

Verbeterpunten voor de toekomst

  • Stank en ongedierte blijven voor sommige burgers een probleem, de gemeente Doesburg geeft nu al tips om stank en ongedierte tegen te gaan. Extra communicatie hierover zou ook een tegengesteld effect kunnen hebben omdat communicatie hierover de aandacht voor dit mogelijke probleem, juist zou kunnen vergroten.
  • GFT kan niet iedereen altijd kwijt in de huidige voorzieningen. Om te voorkómen dat burgers het GFT toch maar bij het restafval gooien kan de gemeente overwegen om gedurende de zomermaanden de inzamelfrequentie van GFT tijdelijk te verhogen en burgers op de mogelijkheid te wijzen een grotere of extra minicontainer voor GFT aan te vragen.
  • Voorlopig voldoet de inzamelfrequentie van plastic, drankenkartons en blik. De verwachting is dat in de komende tijd het scheiden van drankenkartons en blik nog zal toenemen. De gemeente moet daarom zorgvuldig monitoren in hoeverre het volume van de minicontainer voor plastic, drankenkartons en blik tekort toereikend is.
  • Extra brengvoorzieningen voor papier zijn gewenst en zullen waarschijnlijk het papierscheiden extra stimuleren.

Huishoudelijk afval in Doesburg

Sinds 2010 is er veel veranderd in Doesburg: de duobakken zijn vervangen door twee separate minicontainers voor GFT en restafval. Voor hoogbouw zijn Citybins vervangen door ondergrondse containers. Daarnaast gebruiken burgers een minicontainer of zakken voor kunststof verpakkingsmateriaal. Sinds 2015 mogen drankenkartons en blik samen met het kunststof worden ingezameld. Doesburg is een Diftar-gemeente: men betaalt per aanbieding voor restafval (hoog tarief) en GFT (laag tarief). Verpakkingsmateriaal kan gratis worden aangeboden.

Tevredenheidsonderzoek

De gemeente heeft via een online vragenlijst onderzoek laten uitvoeren naar de tevredenheid van haar inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval. Verder heeft het onderzoek vragen gesteld over hoe afvalscheiding nog verder gestimuleerd kan worden. Op verzoek van inwoners zijn aanvullend telefonische interviews uitgevoerd.