VANG-HHA stelt ketenaanpak vast


In het programma van VANG - Huishoudelijk afval is een aantal activiteiten benoemd om via ketensluiting te komen tot verlaging van het grondstoffenverbruik. Binnen de benoemde ketens moet samenwerking leiden tot een efficiënter gebruik.

Het programma gaat met de volgende ketens van start:

  • luiers- en incontinentiemateriaal
  • matrassen
  • voedsel
  • textiel
  • klein chemisch afval
  • meubilair
  • drankenkartons

Binnen de ketenaanpak worden projecten ontwikkeld waarbij twee of meerdere schakels in de productieketen door samenwerking komen tot een efficiënter gebruik van grondstoffen. Dit kan gericht zijn op allerlei fasen van de levenscyclus van een product: van productontwerp tot hergebruik en recycling. Als het niet daadwerkelijk lukt om het materiaalgebruik terug te dringen kan ook gezocht worden naar mogelijkheden om de keten financieel te sluiten.

Doelstelling

Voor de komende jaren wordt een werkplan uitgewerkt, inclusief een selectie van te onderzoeken ketens. De partners van het convenant VANG HHA streven ernaar om in de periode 2015 – 2025 alle relevante ketens van producten, die binnen huishoudens worden gebruikt, nader te onderzoeken op de mogelijkheden tot het minder gebruik van grondstoffen.

Aanpak

Per productketen wordt een analyse uitgevoerd om de keten in beeld te brengen. Hierbij worden verschillende elementen in kaart gebracht, zoals de kenmerken van de keten, economische omvang, relevantie stakeholders, en bijvoorbeeld ook maatschappelijke initiatieven die voor de keten een bijdrage leveren aan een meer circulaire economie.

Vervolgens wordt met stakeholders een gewenst eindbeeld geschetst en worden mogelijke routes verkend om dat eindbeeld te realiseren. Hierbij wordt ook uitdrukkelijk gekeken naar andere initiatieven binnen de keten waarmee kan worden samengewerkt, of waarbij kan worden aangesloten.

Al gestart

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn in de afgelopen jaren, in samenwerking met vele bedrijven, brancheorganisaties en andere ministeries, al diverse ketenprojecten geïnitieerd. Voorbeelden hiervan zijn textiel, voedsel, kunststof en beton.

Kijk voor meer informatie over lopende ketenprojecten op de website van Afval Circulair of download het convenant Meer en Beter Recyclen (pdf, 538 kB).

>> Download Uitvoering van toezeggingen AO Grondstoffen en Afval d.d. 25 juni 2015 en stand van zaken diverse acties beleidsprogramma VANG (Van Afval naar Grondstof)


vang-6691