Pilot beloningssystemen flesjes en blikjes


In 2016 kunnen gemeenten starten met pilots voor de inzameling van kleine PET-flesjes en blikjes via belonings- en/of retourpremiesystemen. Gemeenten die pilots willen organiseren, kunnen deze tot en met 15 november aanmelden.

De randvoorwaarden voor de pilots zijn vastgelegd in het plan van aanpak ‘Nieuwe beloningssystemen’, dat door het Afvalfonds Verpakkingen, Natuur & Milieu en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is opgesteld en is aangeboden aan de staatssecretaris. Op korte termijn wordt het verstuurd naar de Tweede Kamer.

Met het oog op de snelle start worden gemeenten alvast in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor één of meerdere pilots.

Uitgangspunten pilots

Pilots van gemeenten moeten aan de volgende uitgangspunten voldoen:

  • De pilots zijn gericht op het voorkomen en opruimen van zwerfafval, het bevorderen van afvalscheiding en het sluiten van kringlopen;
  • De pilots zijn gericht op de inzameling van PET-flesjes, blikjes en/of eventueel andere (verpakkings)materialen;
  • De pilots zijn gericht op het stimuleren van inzameling via beloningssystemen (retourpremies of andere vormen van beloning);
  • Maatschappelijke organisaties, zoals scholen en verenigingen, spelen een prominente rol bij de inzameling.

Ondersteuning en vergoeding

Deelnemende gemeenten stellen zelf capaciteit beschikbaar en geven inzicht in de kosten van de pilot, de uitvoering en het effect van de pilot(s). Een deel van de pilots zal intensief worden begeleid en gemonitord. Die pilots maken onderdeel uit van de landelijke evaluatie.

Voor bekostiging van de pilots kunnen gemeenten aanspraak maken op de geldende vergoeding voor kunststof verpakkingsafval en gebruik maken van de zwerfafvalvergoeding.

Kansen

Deelname betekent extra mogelijkheden om maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, de hoeveelheid zwerfafval te verminderen en méér verpakkingsmaterialen in te zamelen en te recyclen.

Aanmelden

Gemeenten die pilots willen opzetten, kunnen deze tot en met 15 november aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Gemeenten die zich hebben aangemeld krijgen uiterlijk 15 december meer informatie  over praktische ondersteuning en monitoring van de pilots. De pilotperiode start op 1 januari 2016.

Meer informatie en vragen

Voor vragen en opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar: beloningssystemen@vng.nl

Nadat de staatssecretaris de Tweede Kamer heeft geïnformeerd, zal het volledige plan van aanpak zo snel mogelijk worden gedeeld met alle partijen.

Bron: VNG


Blikjes en flesjes