Verslag Verdiepingssessie en argumentenkaart bron- en nascheiding

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het sorteren en het vermarkten van kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Voor het scheiden van kunststof verpakkingsafval kunnen gemeenten kiezen uit twee hoofdopties: bronscheiding en nascheiding.

Op donderdag 17 september organiseerde het Learning Center een verdiepingssessie over het nascheiden van kunststof verpakkingsafval, naar aanleiding van verschillende vragen van gemeenten over nascheiding. Tijdens deze verdiepingssessie is de argumentenkaart over bron- en nascheiding gepresenteerd. Door middel van deze kaart zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties in beeld gebracht, om gemeenten zo een op duidelijke en objectieve manier te ondersteunen bij het maken van een keuze. De kaart is tot stand gekomen door middel van twee expertsessies, waaraan verschillende deskundigen en belanghebbenden aan mee hebben gewerkt.

Tijdens de verdiepingssessie is een aantal aspecten uit de argumentenkaart nog eens extra toegelicht, waaronder de financiële afwegingen en de milieuprestaties van nascheiding. En is de combinatie van bron- en nascheiding interessant? Over deze onderwerpen werd levendig gediscussieerd door de aanwezigen, met afgevaardigden van zowel gemeenten als bedrijven met (plannen voor) nascheidingsinstallaties. De financiële overwegingen bij het kiezen voor nascheiding zijn toegelicht door Edward Iemenschot van AEB Amsterdam, terwijl Geert Bergsma van CE Delft de milieuprestaties van bron- en nascheiding heeft toegelicht.

De verschillende discussies over het thema lieten duidelijk zien dat één kant-en-klaar antwoord over bron- of nascheiding niet bestaat. Voor elke gemeente is de situatie anders. Besluitvorming over dit onderwerp is maatwerk. De argumentenkaart werd dan ook ontvangen als nuttig middel om een eerste verkenning op dit terrein te maken.

Onderstaand vindt u de argumentenkaart en de presentaties die tijdens de verdiepingssessie gegeven zijn:

Meer informatie over de argumentenkaart

Bij de argumentenkaart is gekozen om bronscheiding te vergelijken met nascheiding. In de praktijk is een combinatie van bron- en nascheiding ook mogelijk, maar deze combinatie is niet weergegeven in de argumentenkaart om de verschillende opties zo helder mogelijk af te kunnen wegen.

Gemeenten kunnen zowel bron- als nascheiding op diverse manieren uitvoeren. Voor de argumentatie is gekozen voor basisvarianten die in de optiekaart voor bronscheiding en de optiekaart voor nascheiding  zijn weergegeven. Bij nascheiding kunnen gemeenten kiezen voor verschillende contractvormen zoals het deelnemen in een installatie, of alleen het afnemen van diensten. Het deelnemen in een nascheidingsinstallatie heeft diverse kansen en risico’s. Dit is een vraagstuk op zich en is in de argumentenkaart niet uitgewerkt.