Maarten Goorhuis (NVRD) blikt terug en vooruit


In 2017 gaat het uitvoeringsprogramma VANG-HHA het derde jaar in. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het Werkprogramma en de begroting voor 2017. Hoe gaat VANG-HHA verder in 2017? Wat is de relatie met het Rijksbrede programma voor de Circulaire Economie? Zien we eigenlijk al effecten van het programma? Maarten Goorhuis, programmacoördinator van de NVRD, blikt terug en vooruit.

Het uitvoeringsprogramma VANG – Huishoudelijk Afval is geschreven voor de periode 2015 - 2017. Elk jaar worden binnen de kaders van het programma de accenten vastgelegd in het Werkprogramma voor dat jaar. Het Werkprogramma voor 2017 zal het laatste werkprogramma zijn dat gebaseerd is op het huidige uitvoeringsprogramma. Na een een evaluatie wordt het uitvoeringsprogramma in zijn geheel herzien.

Hoe verloopt de voortgang?

In 2015 en 2016 is er natuurlijk al heel veel gebeurd. We zien dat de doelstellingen van het programma breed worden overgenomen door gemeenten. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het meer tijd zou kosten om het draagvlak voor VANG-HHA te ontwikkelen. Het is echt fantastisch om te zien dat de ambities overal worden overgenomen in doelstellingen. Op heel veel plaatsen werken gemeenten aan de vaststelling en uitvoering van nieuw beleid hiervoor. Tegelijk zien we ook dat er veel gemeenten zijn die tegen knelpunten aanlopen op allerlei vlakken. Die gemeenten willen we gaan helpen met zogenaamde ‘aanjaagteams’. Deze teams zullen vanuit het programma gemeenten voor een kortlopende periode kunnen ondersteunen om processen vlot te trekken of projecten van de grond te krijgen. De precieze voorwaarden en condities hiervoor moeten in de komende periode nog verder worden uitgewerkt.

Hoe staan gemeenten ervoor?

De ambities van VANG-HHA zijn heel concreet en meetbaar: 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner. Het lastige is dat de statistieken achterlopen op de huidige situatie. De cijfers van 2014 zijn op dit moment de meest recente, maar toen moesten we nog beginnen. Je kunt dat misschien als een nulmeting beschouwen, maar wat we in bijna twee jaar hebben bereikt weten we dus pas eind 2018. We zien wel dat heel veel gemeenten bezig zijn. Begin 2017 gaan we de stand van zaken rond de ontwikkeling en implementatie van het beleid bij gemeenten inventariseren. Zo hopen we een goed beeld te krijgen van de resultaten die we mogen verwachten.

Is het VANG-programma na de komst van het Rijksbrede programma voor de Circulaire Economie niet achterhaald?

Nee. VANG is niet achterhaald, maar een onderdeel geworden van dit programma. De naam ‘VANG’ komt daarin niet meer voor, maar de activiteiten staan er gewoon in. Voorlopig gaan we dus nog wel even door. Er is volop beweging en dat geeft veel energie. Dat is mooi, want er moet ook nog heel veel gebeuren!


Maarten Goorhuis