Vraag & Antwoord Luiers


Vraag 1: Waarom worden luiers nu nog niet gerecycled?

In luiers zit zitten hoogwaardige papiervezels, kunststof en ook organische stoffen. Er is nog onduidelijkheid over de recycling van de absorptiekorrels (SAP’s), de eliminatie van medicijnresten en pathogenen (ziekteverwekkers) en de kosten van de recycling. Inmiddels zijn er verschillende recyclinginitiatieven die bezig zijn met dit in kaart te brengen.

Vraag 2: Waarom is het zinvol om luiers te recyclen, is gewoon verbranden niet beter?

We willen in Nederland en Europa efficiënt omgaan met grondstoffen. Daar past bij dat we materialen en producten zoveel mogelijk terugwinnen en hergebruiken. Ook voor luiers geldt dit. Het goed scheiden van de materialen om ze vervolgens weer veilig in te kunnen zetten in nieuwe toepassingen blijkt een lastige klus. Omdat luiers met 200 .000 ton afval per jaar een grote onderdeel is van het restafval (5%), draagt de recycling hiervan veel bij aan de nationale doelstelling van 50% minder afval verbranden.

Vraag 3: In onze gemeente worden luiers al (apart) ingezameld. Kunnen we hier mee door gaan?

Het is aan te bevelen hier mee door te gaan, hoewel er momenteel nog geen recycling plaatsvindt. Voor inwoners kan het verwarrend zijn om meerdere malen te wijzigen van de vorm van aanbieden van afval. U kunt aan inwoners communiceren dat er gewerkt wordt aan het recyclen van luiers. Het inzamelen van luiers samen met GFT verdient niet de voorkeur omdat de risico’s van de ontlasting (met daarin resten van medicijnen en pathogenen) in compost niet bekend zijn. De verwerkingsoptie die daarvoor bestond, composteren, wordt uitgefaseerd.

Vraag 4: Is het zinvol als wij als gemeente nu beginnen met het inzamelen van luiers?

Op dit ogenblik is er nog geen recycling voor luiers en worden de luiers samen met het restafval verbrand. Om onnodige opslag en eventueel verkeerde inzameling, bijvoorbeeld bij het GFT, te voorkomen is het beter de recyclinginitiatieven af te wachten. Het kan ook verwarrend zijn om meerdere malen te wijzigen van de vorm van aanbieden van afval. Als een gemeente nu al wel luiers gescheiden inzamelt, hoeft daar niet mee gestopt te worden. Aan inwoners kan gecommuniceerd worden dat er gewerkt wordt aan het recyclen van luiers.

Vraag 5: Kost het recyclen van luiers straks meer dan de huidige verwerking?

De huidige initiatieven voor recycling zijn nog niet operationeel. Het is dus lastig te zeggen of de kosten voor verwerking hoger zullen zijn dan voor het verbranden van restafval. Het uitgangspunt van het VANG-beleid (van het ministerie van I en M) is dat ketensluiting ook financieel tot stand moet kunnen komen. Voorlopig wordt er van uitgegaan dat luierrecycling financieel haalbaar is omdat er ook bespaard kan worden op verbranding en de inzameling van restafval (dit bevat landelijk nog zo’n 200.000 ton luiers per jaar).

Vraag 6: Wij zijn een zorginstelling, bij ons ontstaat incontinentiemateriaal als afval. Kan dat ook gerecycled worden? Zo ja, wat moeten of kunnen wij doen?

Er zijn initiatieven die het mogelijk moeten maken om ook incontinentiemateriaal te recyclen. Voor zorginstellingen bestaan specifieke inzamelmiddelen die efficiënte en hygiënische afhandeling mogelijk maken. Hiervoor kunnen particuliere afvalinzamelaars benaderd worden. Als uw gemeente ook bedrijfsafval inzamelt, kunt u ook de gemeente benaderen voor een inzameloplossing. Het is wel belangrijk om afval besmet met cytostatica apart te houden.

Vraag 7: Bij onze kinderdagverblijven worden luiers in een aparte container afgevoerd. Wij hoorden dat dit niet wordt gerecycled. Heeft het zin om hier mee door te gaan?

Het is inderdaad zo dat luiers op dit ogenblik niet worden gerecycled maar verbrand worden samen met restafval. Het is de verwachting dat het recyclen van luiers mogelijk gaat worden. Het is voor nu aan te bevelen om bestaande inzameling intact te houden.  U kunt informatie opvragen bij uw inzamelaar over de wijze van verwerking nu en in de toekomst.

Vraag 8: We horen dat er initiatieven zijn om luiers te recyclen. Moeten we beginnen met inzamelen?

Voor gemeenten is het niet zinvol nu te beginnen met het gescheiden inzamelen van luiers omdat er nog geen recycling is. Het is verstandig om te wachten totdat er een goede afzet mogelijk is bij een recyclinginstallatie. Via de website van VANG-HHA en via de kanalen van NVRD worden gemeenten op de hoogte gehouden zodra er recycling mogelijk is.

Vraag 9: Moeten we in plaats van luiers recyclen, kijken naar het gebruik van biobased luiers?

Er zijn diverse leveranciers die aangeven dat zij luiers leveren op basis van biobased materialen. Maar dit betekent niet altijd dat ze ook biologisch afbreekbaar zijn. De claims die door leveranciers worden gesteld over het duurzame karakter van deze luiers zijn door de overheid niet getoetst.

Vraag 10: Kunnen wij als zorginstelling incontinentiemateriaal aanleveren? We hebben wel zorgen over zaken zoals cytostatica.

Ook voor incontinentiemateriaal is het de verwachting dat er capaciteit voor recycling zal komen. Afval besmet met cytostatica is gevaarlijk afval wat niet in de recycling terecht moet komen. Volgens het bestaande beleid (zie bijvoorbeeld het Landelijk Afvalbeheerplan, sectorplan 19) is het al vereist dat materialen die besmet zijn met cytostatica apart worden ingezameld en verwerkt. Dit geldt ook voor incontinentiemateriaal.

Vraag 11: Over hoeveel afval gaat het eigenlijk en waaruit bestaan luiers?

Er wordt geschat dat er zo'n 200.000 ton luierafval per jaar ontstaat. Over de hoeveelheid incontinentiemateriaal bestaat meer onzekerheid. De aanname is dat dit bij benadering eenzelfde hoeveelheid is. Luiers bestaan uit plastic, papiervezels en SAP’s (superabsorbant).

Vraag 12: Wij hebben als gemeente nog geen ervaring met inzamelen van luiers. Zijn daar goede ervaringen mee?

Er is aangetoond dat de inzameling van luierafval geen probleem vormt. Er zijn diverse gemeenten die daar goede ervaringen mee hebben. Wij kunnen u met deze gemeenten in contact brengen.

Nog meer vragen?

Staat uw vraag hier niet bij? Dan kunt u deze stellen via vanghuishoudelijkafval@rws.nl.


Vraag&Antwoord