Welk inzamelsysteem? Laat het inwoners zelf bepalen


Gemeente Haarlemmermeer gaat inwoners betrekken bij het ontwerpen van drie inzamelproeven. Zij kunnen de komende maanden zelf meebeslissen over zaken als te scheiden afvalstromen, serviceprikkels en inzamelmiddelen. Aansprekende voorlichting moet de mensen hiervoor enthousiast en ‘bewust bekwaam’ maken. “Onze ambitie van 24 kilo restafval per inwoner in 2021 wordt alleen haalbaar met écht betrokken inwoners.”

Dat streefgetal voor huishoudelijk afval moet je volgens beleidsmedewerker Saskia de Wit vooral zien als een koers of een richtlijn. “We zitten nu nog op 198 kilo restafval per inwoner per jaar, dus het is een nieuwe weg die we willen inslaan. Gemeenten als Horst aan de Maas, Reusel-De Mierden en een project als 100-100-100 laten zien dat het kan.”

Milieu- en kostenbesparing

Haarlemmermeer heeft een grondstoffenplan opgesteld met twee belangrijke pijlers:

  1. 24 kilo restafval per inwoner per jaar
  2. halvering van de afvalstoffenheffing naar € 120 per huishouden per jaar

De Wit: “Restafval bestaat uit ongesorteerde grondstoffen bij elkaar. Zodra je sorteert, heb je opnieuw grondstoffen of zelfs halffabricaten die je opnieuw kunt inzetten. Dit betekent een besparing op ruwe grondstoffen en levert zowel een milieu- als kostenbesparing op als je nieuwe producten maakt. In Haarlemmermeer wordt de afvalstoffenheffing volledig gedekt uit de afvalstoffenbegroting. Deze omslag betekent dus een forse kostenreductie. Die geven we terug aan de inwoners. Zo ervaren zij dat deze grondstoffen waarde vertegenwoordigen.” Een eerste stap op weg naar die positieve beïnvloeding is de bewustwording van nut en noodzaak voor deze omslag. Drie inzamelproeven die mede door de inwoners zelf worden ontworpen moeten hieraan bijdragen.

Gezamenlijk ontwerpen

Op dit moment kent Haarlemmermeer drie vormen van afvalinzameling:

  1. laagbouw met verzamelcontainers
  2. laagbouw met rolcontainers
  3. hoogbouw met verzamelcontainers

In samenwerking met een milieuadviesbureau vinden nu voorbereidingen plaats om drie proefgebieden te selecteren met minimaal 400 huishoudens. “Tijdens informatieavonden worden inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwerpgroepen en worden zij bijgestaan door een afvalexpert. We willen ook andere betrokken inwoners uitnodigen om hun goede suggesties en zorgen te delen op een online platform. De werkgroepen in de proefgebieden kunnen deze dan meenemen in het ontwerp. Dit creëert ook draagvlak op het moment dat een succesvol ontwerp eventueel wordt geïmplementeerd in de hele gemeente.

De pilots gaan zes maanden duren en starten waarschijnlijk dit najaar. De inwoners hebben straks tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten invloed op het ontwerp van ‘hun’ proefsysteem. Factoren waarover zij kunnen beslissen zijn onder meer: inzamelmiddelen, inzamelingsfrequentie per grondstof, halen of brengen en een collectief of persoonlijk inzamelmiddel met wel of geen tarief. Alleen keuzes die voor de gemeente praktisch haalbaar zijn worden aan inwoners voorgelegd. “We geven uitleg met hulp van verschillende gastsprekers en gebruiken ook andere middelen zoals een speciaal afval-kaartspel. Deelnemers krijgen inzicht in de consequenties van een bepaalde keuze en worden zo ‘bewust bekwaam’ over de gevolgen van het eigen afdankgedrag.”

Van scheiding naar preventie

Een tweede stap in het Grondstoffenplan is afvalpreventie. Als onderdeel hiervan start Haarlemmermeer, het liefst in regionaal verband, een 100-100-100-project. De Wit: “Dit volgt na de inzamelproeven voor verbeteringen in de sortering van grondstoffen. Zo lopen we mooi de Ladder van Lansink af. We hopen dat door aandacht in verschillende media en interactieve online afvalplatforms mensen in de hele gemeente meer milieu- en kostenbewust en enthousiast worden. De club die mee wil doen om onze VANG-ambities te realiseren moet zo steeds groter worden.”

Meer weten over de aanpak van Haarlemmermeer?

Neem dan contact op met Saskia de Wit via s.de.wit@haarlemmermeer.nl.


Het beste resultaat

Afvalkaartspel

Deelnemers spelen het speciaal ontworpen afvalkaartspel

afvalspel 2