Onderzoeksrapport ‘Samenstelling ingezameld kunststof/PMD’ nu beschikbaar

Er is nieuw onderzoek uitgevoerd door het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) naar de samenstelling van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Het gescheiden inzamelen, sorteren en verwerken van kunststof verpakkingsafval is de laatste tijd enorm toegenomen. Bij alle ketenpartners zijn daarom inspanningen en aanpassingen nodig om de kunststofverpakkingsketen te kunnen sluiten. De beïnvloeding van de samenstelling van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval levert een belangrijke bijdrage aan het sluiten van de kringloop.

Doelstelling onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is het vinden van de belangrijkste variabelen die de verschillen in de samenstelling van ingezameld kunststof/PMD verpakkingsafval tussen gemeenten in Nederland, verklaren.

Dat inzicht in de onafhankelijke variabelen die van invloed zijn op de samenstelling van PMD zorgt ervoor dat er meer waarde in de keten kan worden gecreëerd. Door via de variabelen te sturen op het verbeteren van de samenstelling kan het recyclaat beter worden afgezet. Het biedt ook handvatten om gemeenten die inzetten op het verbeteren van de samenstelling daarvoor te belonen. Gemeenten dragen daarmee bij aan het sluiten van de grondstoffenkringloop en het realiseren van een circulaire economie.

Relatie inzamelsystemen en samenstelling

Het onderzoek beperkt zich tot het kunststof en PMD dat via bronscheiding is ingezameld en dat als input dient voor de sorteerders. Het onderzoek richt zich met name op de invloed van de aangeboden inzamelsystemen op de samenstelling van dit inputmateriaal. Er is gekeken naar samenhangende inzamelsystemen voor het kunststof of PMD en restafval. Denk hierbij aan de invloed van aangeboden inzamelmiddelen, inzamelfrequenties en gehanteerde prijsprikkels.

Het onderzoek

Het onderzoek is opgedeeld in twee fasen:

  • Fase 1: Verkennend onderzoek. Uitgevoerd op basis van bestaande sorteeranalyses. Daarbij worden de onderzoeksvragen voor fase 2 aangescherpt.
  • Fase 2: Verdiepend onderzoek. De resultaten van fase 1 worden verder verdiept in een onderzoek waarbij nieuwe data worden gemeten, verzameld en waar nodig aangevuld met interviews.

Fase 1 van het onderzoek is afgerond en het rapport is nu beschikbaar. Voor fase 2 is de aanbesteding inmiddels opgestart. De planning is dat de resultaten van het vervolgonderzoek rond december 2017 / januari 2018 beschikbaar zijn.

Download het rapport Samenstelling ingezameld kunststof / PMD verpakkingen – het effect van inzamelsystemen, fase 1