ROVA gaat experimenteren met feedback op maat


In twee gemeenten gaat ROVA in het najaar van 2017 een pilot uitvoeren met feedback op maat. Verschillende interventies moeten het scheidingsgedrag van inwoners positief beïnvloeden zodat het afvalscheidingspercentage toeneemt en de hoeveelheid restafval daalt.

De projectpartners willen onderzoeken hoe de inwoners op een regelmatige, aansprekende en directe manier feedback op hun scheidingsresultaten kan worden gegeven. De effecten van de verschillende vormen van feedback moeten ook meetbaar zijn.

Verschillende interventies

De verschillen in interventies bestaan uit de middelen waarmee de feedback op basis van het aantal stortingen op een ondergrondse container wordt gegeven. Dat kan via een app, website, het display van de ondergrondse container of via schriftelijke communicatie zijn. Verder wordt de feedback op drie niveaus gegeven: algemeen, collectief en individueel.

Soorten feedback

Algemene feedback is gericht op bewijslast van gescheiden inzameling. Wat gebeurt met de ingezamelde grondstoffen? Heeft het zin? De sociale norm wordt hier belangrijk, net als de interactie. Bijvoorbeeld vragen stellen en antwoorden geven via een community.

Collectieve feedback is gericht op: hoe scoort mijn omgeving? De hoeveelheid restafval wordt op wijkniveau gegenereerd en doorgegeven via een barometer. Het landelijke streefgetal van 100 kilo wordt afgebeeld. Kleuren geven aan of er een daling of stijging is. Dit wordt afgezet tegen de omliggende wijken, de gemeente en het landelijk gemiddelde. De fun- en competitiefactor is hierbij belangrijk.

Individuele feedback (per huishouden) draait om: hoe doet mijn huishouden het? Kan het (nog) beter en hoe? Net als bij de collectieve feedback worden de hoeveelheden restafval, nu op individueel niveau, gegenereerd en doorgegeven via een barometer. Behalve dalingen en stijgingen worden tips en tricks gegeven om verder te kunnen verbeteren.

Veel aandacht voor communicatie

Voor deze pilot is via verschillende communicatiemiddelen zowel vooraf, tijdens, als na de pilot veel aandacht voor het betrekken van de inwoners. Vooraf worden met on- en offline middelen zoveel mogelijk deelnemers geworven. Tijdens de proef zijn de feedbackmomenten zelf en de momenten voor tips en tricks natuurlijke communicatiemomenten. Na afloop zullen deelnemers worden geïnformeerd over alle resultaten en tussendoor worden ze een aantal keer geënquêteerd.

Nut voor alle ROVA-gemeenten

De resultaten over het geven van feedback en de daarvoor te gebruiken middelen kunnen direct worden gebruikt voor de communicatie van ROVA met al haar gemeenten. Bij de selectie van de technische oplossing wordt hiermee rekening gehouden.

ROVA werkt nu met projectpartners Zwolle, Zwartewaterland, Rijksuniversiteit Groningen en een leverancier van ondergrondse verzamelsystemen aan een definitief plan van aanpak. Op dit moment testen zij de technische haalbaarheid in de markt. De pilot gaat na de introductie 6 maanden lopen en start naar verwachting in het najaar van 2017.


feedback

Wat zijn de effecten van de verschillende vormen van feedback?