Zet de kwaliteit van het materiaal centraal


De Vereniging Afvalbedrijven vindt sluiting van materiaalkringlopen belangrijk en ondersteunt de VANG-doelstellingen. Daarbij gaat directeur Dick Hoogendoorn uit van een evenwichtige afweging tussen de economische, sociale en milieu -aspecten. “Circulair vraagt om voldoende afzetmarkten.”

Hoe kijkt u naar de VANG-doelstellingen?

Dick Hoogendoorn: “Daar staan wij volledig achter. Daarbij is voor ons een goed evenwicht tussen economie, sociaal en milieu het uitgangspunt. Kringlopen sluiten staat natuurlijk centraal, maar niet tegen iedere prijs. Je moet ook kijken naar de daadwerkelijke milieuwinst. De focus ligt voor ons gevoel nu te veel op kwantitatieve doelen. Als je wel het aantal kilo’s haalt, maar de gerecyclede producten vervolgens niet kwijt kunt, draag je niet bij aan de circulaire economie.”

Wat leidt tot een goed evenwicht?

“In toenemende mate wordt van belang of je secundaire materialen ook opnieuw kunt inzetten. Waar je ketens wilt sluiten, moet je kijken naar de afzetmarkten. Als er geen nieuwe markten te vinden zijn, moeten we die met elkaar ontwikkelen. Ook is het zaak om de kosten in de gaten te houden. Dat zie je op beleidsniveau ook terug in het nieuwe concept voor het Landelijk Afvalbeheerplan, LAP 3. Daarin staat dat het recyclingtarief maximaal 205 euro hoger mag zijn dan dat voor verbranding. Bovendien zijn niet alle materialen recyclebaar, zoals onlangs uit onderzoek bleek bij de PET-trays. Dan moet je kijken naar andere productiemethoden en reële alternatieven, zoals energiewinning door verbranding. Tot slot speelt ook nog het sociale aspect mee.”

Op welk sociale aspect doelt u?

“Hoe goed de inzameling en recycling verloopt, hangt in eerste instantie af van de kwaliteit van het materiaal. Dat begint bij de huishoudens zelf. Overheid en gemeenten moeten goed inschatten in hoeverre mensen bereid zijn om hieraan bij te dragen. Hoeveel gescheiden bakken kun je bij ze neerzetten? Hoe ver kun je iemand laten lopen naar een restafvalbak? We moeten met elkaar in de gaten houden dat het draagvlak groot genoeg is en blijft. Verder denk ik ook aan arbotechnische zaken. Uit een recente evaluatie bij mensen die afval inzamelen blijkt bijvoorbeeld dat city-bins, voor inzameling in de hoogbouw, problemen opleveren.”

Welke rol ziet u voor de VA op huishoudelijk afvalgebied?

“Wij willen graag meewerken aan een meer kwalitatieve beoordeling van de afvalinzameling. Onze leden zijn dienstverleners voor zowel bedrijven als overheden. Wat ons betreft zou in contracten met dienstverleners bijvoorbeeld op meer dan alleen output geselecteerd mogen worden. Als je de afvalbedrijven de kans geeft kunnen ze zich onderscheiden door meer te doen met het afval. Dat vergt investeringen van deze bedrijven en om deze te kunnen uitvoeren sturen wij ook aan op langere contractstermijnen. We zijn ook voorstander van contracten die flexibeler zijn.”

Wat is het voordeel van die flexibele contracten?

“Als je niet alle regels oplegt, maar als gemeente samen met je afvaldienstverlener kijkt naar de optimale inzamelmethodiek, leidt die gebundelde expertise tot betere resultaten. Daarbij moet het uitgangspunt niet het aanbod op straat zijn, maar wat je met de inhoud van de zak op de stoep kunt doen. Als Vereniging Afvalbedrijven denken we graag mee om die mogelijkheden verder te verkennen. Voor gft-afval hadden we bijvoorbeeld jaren een adviseur beschikbaar die gemeenten kon helpen bij de verbetering van de kwaliteit van de inzameling. Een deel van die verkenningstaak mag je wat mij betreft als gemeente ook best bij de dienstverleners neerleggen. Als je met elkaar goede afspraken maakt, geeft dat ook meer flexibiliteit en ruimte voor nieuwe en vooral betere oplossingen.”

Hoe kunnen gemeenten de VA helpen?

“Overheden kunnen ons helpen door met ons samen te werken. We zien graag dat ze onze leden die net genoemde ruimte en flexibiliteit geven, maar ook dat ze producten van hen afnemen. Als restproduct produceren onze leden bijvoorbeeld bodemassen die worden gebruikt als grondstof voor fundering bij snelwegen. De kwaliteit en duurzaamheid van die bodemassen worden steeds beter. Dat lukt ons mede omdat lokale overheden ze van ons kopen.”

Waar ligt voor VA de grootste prioriteit?

“Dat je altijd handelt vanuit het perspectief wat je met het afval doet en hoe je dat het beste voor elkaar krijgt. Het antwoord op die vraag verschilt voor huishoudelijk afval per stroom. Zo krijg je de beste kwaliteit metaal door nascheiding. Voor glas, papier en gft is bronscheiding weer een betere methode. Soms is het lastig, soms is het eenvoudiger dan je denkt. Neem de oude matrassen. Als die in contact komen met ander afval raken ze vervuld en zijn ze minder of zelfs niet geschikt voor hergebruik. Maar als je leveranciers van een nieuw matras het oude gelijk meegeeft, los je dat probleem op en vergroot je de mogelijkheden voor recycling. Als je daarbij ook voldoende afzetkanalen hebt, kun je de kringloop echt sluiten.”


Dick Hoogendoorn portret (2015) 1

Dick Hoogendoorn
Directeur Vereniging Afvalbedrijven