Het succes van verandering in Waalwijk


Sinds eind jaren ’90 werd in Waalwijk afval ingezameld via het diftarsysteem op basis van frequentie en gewicht. In 2013 werd een evaluatie uitgevoerd en vastgesteld dat op deze manier de landelijke VANG-HHA doelstelling niet gehaald zou gaan worden. Het scheidingspercentage lag al enkele jaren op hetzelfde niveau en er moest iets veranderen om bewoners meer te prikkelen om het afval (nog beter) te scheiden. Hiervoor werd het beleid geactualiseerd.

Aanleiding frequentieverandering afvalinzameling

Na de introductie van een nieuw “Grondstoffenbeleidsplan” startte het veranderproces. Dit betekende het verlagen van de frequentie van restafval van 1 keer in de 2 weken naar 1 keer in de 4 weken (zie tabel rechterkolom). Dit zorgde in eerste instantie voor commotie onder de bewoners. Verandering brengt nou eenmaal weerstand met zich mee. Goed communiceren met bewoners was daarom van groot belang om draagvlak te creëren. Inmiddels staan zelfs de bezwaarmakers positief tegenover de wijziging.

Andere maatregelen

De verandering betekende niet alleen een verlaging van de inzamelfrequentie van het restafval. De gemeente richtte zich ook op het verbeteren van de inzameling van het gft-afval en het PMD-afval. Zo werd het aanbieden van de gft-container goedkoper en werd het PMD-afval vaker opgehaald. Daarnaast plaatste de gemeente luiercontainers. Zo werd het scheiden van afval nog makkelijker gemaakt voor de bewoners.

Trots

De doelstelling van 140 kg restafval in 2015 die in het beleid staat beschreven, is ruimschoots behaald, en daar is Waalwijk trots op! Het succes was deels te danken aan het goed omschreven beleid in het grondstoffenbeleidsplan. Maar zonder de inzet van de bewoners was het nooit gelukt. Bewoners goed informeren en draagvlak creëren was dan ook een van de pijlers in het beleidsplan.

Niet voorzien

De frequentieverlaging heeft een impact gehad op de route en de planning. De routes moesten opnieuw worden ingedeeld, wat resulteerde in een nieuwe afvalkalender. Ook wordt voor de inzameling van het PMD-afval een speciale wagen ingezet die het gooien van de zakken makkelijker maakt. Dit was niet direct voorzien. Houd hier dus rekening mee wanneer je de inzamelfrequentie gaat veranderen.

In de toekomst wil Waalwijk nog de mogelijkheden naar omgekeerd inzamelen onderzoeken en/of een derde inzamelmiddel voor het PMD-afval.

Tips voor andere gemeenten

  1. Maak een duidelijk beleidsplan
  2. Benadruk het positieve in de communicatie.
  3. Last but not least: Communiceren, communiceren, en nog eens communiceren naar je bewoners

Overzicht van de veranderende inzamel-frequentie

Verandering inzamelstructuur

Hoeveel ingezameld afval voor en na wijzigen ophaalfrequentie

kilogrammen