In volle vaart door!


Het programma VANG-HHA is sinds 2015 in uitvoering en heeft veel gemeenten in beweging gebracht. Eind 2017 hebben de samenwerkende partijen (Ministerie IenW, Rijkswaterstaat, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), en NVRD) de balans opgemaakt van de eerste drie jaar en het Uitvoeringsprogramma herijkt voor de periode 2018-2020.

Het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA is gebaseerd op de gedachte dat de gereedschapskist van gemeenten en afvalbedrijven voldoende gevuld is met instrumenten en methodieken om de ambities te halen. De uitdaging is vooral om het draagvlak voor de ambities van het programma verder te ontwikkelen en om de daarvoor benodigde kennis en informatie te verspreiden.

Dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. Uit de enquête die in het voorjaar van 2017 is uitgevoerd onder gemeenten bleek al dat zeer veel gemeenten de ambities van VANG-HHA onderschrijven en hebben vertaald in lokaal beleid. De resultaten van deze enquête zijn mede gebruikt om de koers voor de komende jaren te herijken. Daarnaast zijn ook de publieke bedrijven en andere stakeholders bevraagd. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de Stuurgroep VANG-HHA voor een aangepast Uitvoeringsprogramma VANG-HHA voor de periode 2018 - 2020.

De ambitie van het programma blijft gericht op het behalen van de 75 procent afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner in 2020. Dit is geen einddoel, verdergaande afvalscheiding en -reductie is nadrukkelijk de bedoeling. De ontwikkeling van de circulaire economie zal daar in belangrijke mate toe bijdragen.

Wat kunt u van VANG-HHA verwachten?

Veel blijft in het teken staan van het aanreiken en delen van kennis en informatie. Onder meer via persoonlijke gesprekken, het ontwikkelen van kennisproducten, het organiseren van bijeenkomsten zowel voor bestuurders als voor beleidsmedewerkers, door bij te dragen aan sessies met wethouders en raadsleden, via de website en nieuwsbrief etc. Wel worden accenten verlegd en worden er nieuwe activiteiten ontwikkeld. Zo is er onder regie van RWS (Rijkswaterstaat) een project gestart met als doel te komen tot een landelijke communicatieaanpak. Die aanpak, waarbij wordt samengewerkt met materialenorganisaties, wordt in de periode 2018 en verder tot ontwikkeling gebracht. De eerste resultaten worden eind 2018 in een landelijke dag gepresenteerd. Zowel NVRD als RWS nemen verder het kwaliteitsvraagstuk onder de loep. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de belangrijkste vragen per deelstroom zijn. Op basis daarvan wordt een vervolgaanpak geformuleerd. Verder worden de VANG-kennisplatforms aangepast om beter aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep. De VANG-HHA-website wordt ook weer onder de loep genomen en in de loop van dit jaar kunt u nog een variëteit aan best-practices verwachten die op de website worden gepubliceerd.

VANG-Support is eind 2017 al toegevoegd aan het programma. Met dit instrument kunnen gemeenten en afvalbedrijven gebruik maken van kortdurende adviestrajecten op maat die vanuit het programma worden aangeboden. Inmiddels hebben we 39 experts op verschillende gebieden in portefeuille en zijn er al 13 Support-trajecten in uitvoering. Medio 2018 komt daar ook een maatwerkregeling gedrag bij, waarmee er 20 adviestrajecten met een gedragsexpert beschikbaar komen.

Daarnaast moet in de loop van 2018 gekeken worden hoe VANG-HHA kan worden afgestemd met de uitkomsten van de transitie-agenda’s. De bestaande ketenprojecten (luiers en matrassen) worden in elk geval voortgezet.

VANG-HHA gaat dus in volle vaart door, op naar 75 procent afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval en met oog voor de noodzakelijke kwaliteit van de (af)gescheiden grondstoffen!

Bron: GRAM #2 maart 2018


VANG-HHA gaat dus in volle vaart door, op naar 75 procent afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval en met oog voor de noodzakelijke kwaliteit van de (af)gescheiden grondstoffen!