Het programma


vang-6695

Samen de omslag maken naar een circulaire economie

Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij richting 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval in 2020. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of  voorlichting van burgers.

Wat betekent VANG-HHA voor u?

Het programma VANG - Huishoudelijk Afval is onderdeel van het programma VANG: Van Afval Naar Grondstof. Om de doelstellingen te realiseren zet dit programma in op de volgende vier hoofdlijnen:

  1. Gemeenten formuleren ambitieuze beleidsdoelen
  2. Gemeenten zijn in staat om werk te maken van de eigen beleidsdoelen
  3. Burgers zijn gemotiveerd bij te dragen aan afvalpreventie en afvalscheiding
  4. Ketenpartijen werken samen aan het sluiten van ketens.

Het merendeel van de activiteiten richt zich vooral op de periode tot en met 2017, maar het uitvoeringsprogramma loopt door tot 2025.

Op welke ondersteuning kunt u rekenen?

Zowel ambtelijke professionals als bestuurders gaan veel merken van het programma VANG-HHA. Zij krijgen op verschillende manieren ondersteuning, zoals:

  • Voorlichting en ondersteuning van colleges en gemeenteraden via verschillende communicatiekanalen over programma en doelstellingen;
  • Contact met en advies van beleidsadviseurs over de doelstellingen en mogelijkheden om de lokale uitvoering hierop aan te passen;
  • Bijeenkomsten om bestuurders op regionaal niveau te informeren, faciliteren en enthousiasmeren;
  • Aansprekende resultaten en praktijkvoorbeelden van gemeenten die helder onder de aandacht worden gebracht.

Wilt u alle informatie over onze programmavisie, ambitie en –activiteiten rustig nalezen? Download het volledige Uitvoeringsprogramma en het Publiek kader Huishoudelijk Afval 2025 (pdf, 481 kB).

Bestuursakkoord 'Verbeteren afvalpreventie en –scheiding huishoudelijk afval'

Met het ondertekenen van het Bestuursakkoord committeren gemeenten zich aan een eigen doelstelling en leggen de maatregelen vast waarmee zij de hoeveelheid restafval hopen te verlagen. Op dit moment hebben 48 gemeenten het Bestuursakkoord ondertekend en hebben 21 gemeenten een intentie uitgesproken om het bestuursakkoord te gaan ondertekenen.

Kaart bestuursakkoord Vang-HHA september 2017
Koos van Dael NVRD

Aandacht geven

Koos van Dael is sinds kort accountmanager vanuit de NVRD voor VANG-HHA. In zijn blog vertelt hij hoe we de komende periode meer ‘aandacht’ willen geven aan de drempels, hobbels en muren waar gemeenten tegen aanlopen.

DSC_0014 2